Korpusi

Korpus je skup tekstova prikupljenih na jednom mestu na osnovu nekog kriterijuma.

Korpuse obično prave univerziteti i istraživački centri, a danas se mogu naći i komercijalni korpusi za koje se plaća pristup.

Mogu da budu jednojezični i višejezični, odnosno komparativni i paralelni.

Komparativni korpusi dolaze u jednojezičnim, dvojezičnim i višejezičnim varijantama. Sastoje se od tekstova između kojih ne postoji odnos izvornik-prevod i prevod–izvornik.

Paralelan korpus (jednojezičan ili višejezičan) je skup ciljnih i izvornih tekstova. Može da bude jednosmeran (smer prevod-izvornik) ili dvosmeran (smer od izvornika ka prevodu i obrnuto).

Kako prevodioci mogu da koriste korpuse?

Prevodioci mogu da pretražuju korpuse da bi proverili ili pronašli:

– ustaljene kolokate, idiome, fraze, termine, 

– kontekst reči,

– morfološke i sintaksičke konstrukcije.

Korpusi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *