Primeri dobre prakse u sastavljanju ugovora s izdavačima

U ovom tekstu biće reči o sastavnim delovima ugovora koji zaključuju prevodilac kao autor autorskog dela i izdavač kao naručilac autorskog dela. Podaci navedeni u tekstu rezultat su istraživanja za tribinu o književnom prevođenju održanu u februaru ove godine u novosadskoj knjižari Zenit.

Ugovor između književnog prevodioca i izdavača obično je kombinacija ugovora o narudžbini autorskog dela i autorskog ugovora.

Ugovorom o narudžbini autorskog dela autor se obavezuje da izradi autorsko delo za naručioca i da preda primerak izrađenog autorskog dela naručiocu. Naručilac ima pravo da objavi autorsko delo i stavi u promet primerak tog dela. Autor zadržava ostala autorska prava pod uslovom da nisu preneta ili ustupljena ugovorom.

Autorskim ugovorom imovinska autorska prava prevodioca ustupaju se naručiocu ili se u celini na njega prenose.

Više o autorskim pravima pročitajte u tekstu Kratak vodič o autorskim pravima za prevodioce: vrste autorskog prava i ugovora.

Autorska prava u ugovorima

Prenos i ustupanje imovinskih prava u ugovorima

U ugovoru prevodilac se obavezuje da izradi naručen prevod i ustupa naručiocu određena prava. Za ustupanje prava i izradu prevoda prevodilac dobija autorsku naknadu.

Obratite pažnju na to da prevodilac ustupa prava naručiocu a ne prenosi ih na njega. Ako bi prevodilac preneo imovinska prava na naručioca, ne bi više bio nosilac ovlašćenja. Zato prevodilac ustupa određena prava na određeni period, na primer na 5 godina. Kada istekne period od 5 godina, potrebno je zaključiti nov ugovor ako naručilac želi i dalje da izdaje prevod.

Prevodilac ustupa naručiocu pravo na objavljivanje prevoda, pravo na umnožavanje prevoda i pravo na stavljanje umnoženih primeraka prevoda u promet.

Prevodilac ustupa naručiocu i prava na iskorišćavanje autorskog dela (engl. royalties):

 • pravo na elektronsko izdanje (uz dodatnu naknadu),
 • pravo na izdavanje dela u specijalnim i posebnim izdanjima kod drugih naručilaca (uz dodatnu naknadu),
 • pravo na korišćenje dela ili delova dela za izradu komercijalne i nekomercijalne robe.

Dodatna naknada je procenat od maloprodajne cene primerka prevoda i može obuhvatiti naknadu za:

 • primerke prodane putem uobičajene prodajne mreže,
 • primerke prodane putem kataloga i književnih klubova,
 • izdanja uz novine,
 • elektronska izdanja knjige,
 • audio-izdanja knjige.

Kako bi prevodilac imao uvid u broj prodatih primeraka i izdanja, izdavač je dužan slati ove podatke prevodiocu.

NAPOMENA: Pregled prava na iskorišćavanje autorskog dela koja se ustupaju naručiocu i pregled dodatnih naknada preuzeti su iz javno dostupnog tipskog ugovora o autorskom delu Društva hrvatskih književnih prevodilaca. Pojedinosti dodatnih naknada pronađite na navedenom linku.

Poštovanje moralnih prava autora

Ugovor bi trebalo da sadrži klauzulu o poštovanju moralnih prava. U moralna prava spadaju:

 • pravo paterniteta (autor ima isključivo pravo da mu se prizna autorstvo na njegovom delu),
 • pravo na naznačenje imena (autor ima isključivo pravo da njegovo ime, pseudonim ili znak budu naznačeni na svakom primerku dela),
 • pravo objavljivanja (autor ima isključivo pravo da objavi svoje delo i da odredi način na koji će se ono objaviti),
 • pravo na zaštitu integriteta dela (autor ima isključivo pravo da se suprotstavlja izmenama svog dela od strane neovlašćenih lica, da se suprotstavlja javnom saopštavanju svog dela u izmenjenoj ili nepotpunoj formi i da daje dozvolu za preradu svog dela),
 • pravo na suprotstavljanje nedostojnom iskorišćavanju dela (autor ima isključivo pravo da se suprotstavlja iskorišćavanju svog dela na način koji ugrožava ili može ugroziti njegovu čast ili ugled).

Moralna prava su neotuđiva – ne mogu se ustupiti niti preneti ugovorom. Moralna prava prelaze na naslednika po smrti autora.

O moralnim pravima govori se i u Bernskoj konvenciji o zaštiti književnih i umetničkih dela.

Osim što je potrebno navesti da se sva moralna prava prevodioca moraju poštovati, u ugovoru je potrebno i konkretizovati pravo na naznačenje imena i pravo na zaštitu integriteta dela.

Pravo na naznačenje imena i prezimena prevodioca

U javno dostupnom tipskom ugovoru o autorskom delu Društva hrvatskih književnih prevodilaca naručilac se obavezuje da će „na primjeren način istaknuti ime Autora i naslov Djela“ i u svim promotivnim materijalima.

U Smernicama Evropskog saveta udruženja književnih prevodilaca preporuka je da se ime i prezime prevodioca navede na svim mestima na kojima je navedeno ime i prezime autora.

 Američki PEN centar u svom tipskom ugovoru ide korak dalje i obavezuje naručioca da ime i prezime prevodioca naznači na koricama knjige i da biografiju prevodioca odštampa s unutrašnje strane zadnje korice.

U idealnoj situaciji postojala bi kombinacija navedenih odredbi.

Pravo na zaštitu integriteta dela

Prevodilac ima pravo da se suprotstavlja izmenama prevoda od strane neovlašćenih lica. Ako prevodilac nije obavešten da će prevod proći proces lekture a izmene se unesu i takav izmenjen prevod objavi, lektor postaje neovlašćeno lice. Da bi se ovakvi slučajevi predupredili, u ugovoru se mora definisati proces lekture i proces redakture; naručilac se mora obavezati ugovorom da pošalje izmenjeni prevod prevodiocu na odobrenje.

O razlici između lekture i redakture čitajte u Rečniku prevodilaštva.

Preporuke u Smernicama Evropskog saveta udruženja književnih prevodilaca

 • Ustupanje prava treba ograničiti na jedno izdanje ili period.
 • Period ustupanja prava ne sme biti duži od 10 godina.
 • Ako prevodilac ne dobija naknadu za iskorišćavanje dela, period ustupanja treba da bude što kraći.
 • Ako prevodilac ne dobija naknadu za iskorišćavanje dela, izdavač treba da isplati dodatnu naknadu ako knjiga prekorači određeni broj primeraka.
 • Ustupanje svakog autorskog prava treba posebno navesti.
 • Ne sme postojati pravo na korišćenja dela kroz tehnologije koje još uvek ne postoje niti smeju postojati bila kakva prava koja se mogu uspostaviti zakonima donetim u budućnosti.
 • Ako se prava u vezi s delom vrate autoru, prava na prevod automatski se vraćaju prevodiocu.

Ostale obaveze naručioca prema prevodiocu

 • Naručilac garantuje prevodiocu da je regulisao prava izdavanja autorskog dela na jezik na koji prevodilac prevodi (javno dostupan tipski ugovoru o autorskom delu Društva hrvatskih književnih prevodilaca).
 • Autorsku naknadu treba isplaćivati u delovima i treba odrediti rok za plaćanje svakog dela.
 • Prevodilac ima pravo na isplatu autorske naknade ako naručilac odustane od izdavanja; penali za kašnjenje uplate autorske naknade (javno dostupan tipski ugovoru o autorskom delu Društva hrvatskih književnih prevodilaca).
 • Prevodilac nije u obavezi da prisustvuje promotivnim aktivnostima izdavača (javno dostupan tipski ugovoru o autorskom delu Društva hrvatskih književnih prevodilaca).
 • Prevodilac ima pravo na određeni broj besplatnih primeraka prevoda i pravo na kupovinu svog prevoda po sniženoj maloprodajnoj ceni.
 • Ako je delo neisplativo, naručilac ima pravo da proda ili uništi delo ali je dužan otkup takvih primeraka prvo ponuditi prevodiocu autoru (javno dostupan tipski ugovoru o autorskom delu Društva hrvatskih književnih prevodilaca).
 • Bilo kakav dodatan posao prevodioca posebno se naplaćuje (javno dostupan tipski ugovoru o autorskom delu Društva hrvatskih književnih prevodilaca).
 • Naručilac ne sme zahtevati isporuku prevodu u delovima kako bi se ubrzao proces prevođenja i lekture.
 • Ako prevodilac ne dobije pismenu potvrdu od izdavača da je prevod primljen u navedenom roku, prevod se smatra isporučenim (javno dostupan tipski ugovoru o autorskom delu Društva hrvatskih književnih prevodilaca).

Obaveze prevodioca prema naručiocu

 • Prevodilac mora obavestiti naručioca najkasnije 60 dana pre isteka roka o mogućim poteškoćama prilikom izvršenja ugovornih obaveza (javno dostupan tipski ugovoru o autorskom delu Društva hrvatskih književnih prevodilaca).
 • Prevodilac je dužan da stručno i kvalitetno prevede delo.
 • Ako naručilac uoči ozbiljnije manjkavosti prevoda, naručilac i prevodilac moraju se prvo dogovoriti oko mogućih izmena. U slučaju da prevodilac prihvati svoje greške i naručilac mora angažovati redaktora, prevodilac snosi troškove redakture (javno dostupan tipski ugovoru o autorskom delu Društva hrvatskih književnih prevodilaca).

U javno dostupnom tipskom ugovoru o autorskom delu Društva hrvatskih književnih prevodilaca navedena je jedna izuzetno značajna odredba. U slučaju neslaganja prevodioca i naručioca i ako se dve strane ne mogu usaglasiti mirnim putem, za sva stručna pitanja arbitar je Društvo hrvatskih književnih prevodilaca.

Izvori

Dodatne informacije

 • Udruženje književnih prevodilaca Srbije ima svog advokata u slučaju da su vam povređena autorska prava.
 • Udruženje stalnih sudskih prevodilaca i tumača Srbije do sada je organizovalo nekoliko obuka na temu autorskog prava; poziv na jednu od njih pogledajte ovde.
 • Besplatan vodič kroz intelektualnu svojinu advokata Uroša Nedeljkovića preuzmite ovde.
 • Advokat i sudski prevodilac za slovački i makedonski jezik Jelena Jonovska spremna je da zastupa prevodioce koji žele da svoje pravo na naznačenje imena i prezimena odbrane na sudu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *