Kratak vodič o autorskim pravima za prevodioce: vrste autorskog prava i ugovora

Ovaj kratak vodič o autorskim pravima za prevodioce nastao je istraživanjem za tribinu o književnom prevođenju održanu u februaru ove godine u novosadskoj knjižari Zenit.

U nastavku sledi kratak uvodni pregled o autorskom pravu – šta je autorsko pravo, šta je autorsko delo, koja je razlika između autora i nosioca autorskog prava, koje vrste autorskog prava postoje u srpskom zakonodavstvu i koje su vrste ugovora navedene u zakonu koji uređuje autorsko pravo.

Šta su autorska prava?

Autorska prava su prava autora autorskog dela utvrđena Zakonom o autorskom i srodnim pravima.

Šta je autorsko delo?

Autorsko delo je originalna duhovna tvorevina autora, izražena u određenoj formi, bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednost, njegovu namenu, veličinu, sadržinu i način ispoljavanja, kao i dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine.

Ovo je definicija autorskog dela iz pomenutog zakona.

Šta sve spada pod autorsko delo?

Postoji 10 vrsta autorskih dela od kojih nas zanima jedna – pisana dela a među njima su i prevodi.

 

Pošto je prevod autorsko delo a prevodilac autor prevoda, prevodilac uživa određena moralna i imovinska autorska prava.

Drugim rečima, prevodilac je nosilac autorskog prava. Pored prevodioca, nosilac autorskog dela može biti i lice koje nije autor a koje je steklo autorska prava.

Kako se stiču autorska prava?

Autor stiče autorska prava samim činom objavljivanja svog autorskog dela.

Pod objavljivanjem se podrazumeva saopštavanje javnosti od strane autora ili lica koje je on ovlastio a pod saopštavanjem javnosti podrazumeva se činjenje dela „dostupnim većem broju lica koja nisu međusobno povezana rodbinskim ili drugim ličnim vezama“.

Lice koje nije autor autorskog dela može da stekne autorska prava na dva načina. Moralna prava autora prelaze na naslednike autora po smrti autora a imovinska prava se mogu preneti ili ustupiti ugovorom.

O razlici između prenosa i ustupanja autorskog prava čitajte ovde u odeljku Razlikovanje ustupanja i prenosa.

Da sažmemo, autor je nužno i nosilac autorskog prava ali nosilac autorskog prava ne mora da bude isključivo autor.

Koje vrste autorskog prava postoje?

Prema Zakonu o autorskom i srodnim pravima, autorska prava se dele u tri velike grupe: moralna prava, imovinska prava i prava autora prema vlasniku primerka autorskog dela.

Moralna prava koja se ne mogu preneti niti ustupiti ugovorom:  

 • pravo paterniteta,
 • pravo na naznačenje imena,
 • pravo objavljivanja,
 • pravo na zaštitu integriteta dela,
 • pravo na suprotstavljanje nedostojnom iskorišćavanju dela.

Imovinska prava koja se mogu preneti i ustupiti ugovorom:

 • pravo na umnožavanje,
 • pravo stavljanja primeraka dela u promet,
 • pravo davanja primeraka dela u zakup,
 • pravo izvođenja,
 • pravo predstavljanja,
 • pravo prenošenja izvođenja i predstavljanja,
 • pravo emitovanja,
 • pravo reemitovanja i kablovskog reemitovanja,
 • pravo na javno saopštavanje, uključujući interaktivno činjenje dela dostupnim javnosti,
 • pravo na prilagođavanje, aranžiranje i drugu izmenu dela,
 • pravo javnog saopštavanja dela koje se emituje,
 • pravo javnog saopštavanja dela s nosača zvuka ili slike.

Prava autora prema vlasniku primerka autorskog dela:

 • pravo na pristup primerku dela,
 • pravo sleđenja (likovne umetnosti),
 • pravo zabrane izlaganja originalnog primerka dela likovne umetnosti,
 • preče pravo autora na preradu primerka dela arhitekture;
 • pravo autora na posebnu naknadu (ako se autorsko delo umnožava bez dozvole),
 • pravo autora na naknadu za davanje na poslugu (od strane javnih biblioteka).

Definiciju svakog autorskog prava pronađite u Zakonu o autorskom i srodnim pravima.

 

Pomenula sam prenos i ustupanje imovinskih autorskih prava ugovorom. U Zakonu o autorskom i srodnim pravima pronaći ćete nekoliko vrsta ugovora i njihove definicije.

Koje vrste ugovora postoje?

Ugovor o narudžbini autorskog dela

Autor se obavezuje da izradi autorsko delo za naručioca.

Autor se obavezuje da preda primerak izrađenog autorskog dela naručiocu.

Naručilac ima pravo da objavi autorsko delo i stavi u promet primerak tog dela.

Autor zadržava ostala autorska prava pod uslovom da nisu preneta ili ustupljena ovim ugovorom.

Autorski ugovor

Autorskim ugovorom se autorska prava ustupaju ili u celini prenose.

Izdavački ugovor

Autor ili drugi nosilac autorskog prava ustupa ili prenosi na izdavača dva prava: pravo na umnožavanje autorskog dela štampanjem i pravo na stavljanje u promet tako umnoženih primeraka dela.

Ako autorsko delo nije objavljeno, autorskim ugovorom izdavaču se daje dozvola za objavljivanje.

Izdavač se obavezuje da delo umnoži i stavi primerke u promet, kao i da za to plati naknadu, ako je ugovorena, autoru, odnosno drugom nosiocu autorskog prava.

Autor ili drugi nosilac autorskog prava može izdavaču ustupiti ili preneti pravo na prevođenje svog dela, kao i ovlašćenje na umnožavanje i stavljanje u promet prevedenog dela.

Ugovor o predstavljanju i ugovor o izvođenju

Autor ili drugi nosilac autorskog prava ustupa korisniku pravo na predstavljanje ili pravo na izvođenje autorskog dela.

Korisnik se obavezuje da to delo predstavi odnosno izvede.

Ugovor o preradi autorskog dela

Autor ili njegov naslednik daje drugom licu dozvolu za preradu dela radi scenskog prikazivanja odnosno izvođenja, radi snimanja filmskog dela ili za druge potrebe.

O primerima dobre prakse u sastavljanju ugovora s izdavačem čitajte ovde.

Dodatne informacije

Udruženje književnih prevodilaca Srbije ima svog advokata u slučaju da su vam povređena autorska prava.

Udruženje stalnih sudskih prevodilaca i tumača Srbije do sada je organizovalo nekoliko obuka na temu autorskog prava; poziv na jednu od njih pogledajte ovde.

Besplatan vodič kroz intelektualnu svojinu advokata Uroša Nedeljkovića preuzmite ovde.

Advokat i sudski prevodilac za slovački i makedonski jezik Jelena Jonovska spremna je da zastupa prevodioce koji žele da svoje pravo na naznačenje imena i prezimena odbrane na sudu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *