Šta treba da sadrži pripremni paket za lokalizaciju?

Pripremni paket za lokalizaciju idealno sadrži nekoliko dokumenata, među kojima su izvornik u formatu PDF, prethodno prevedeni tekstovi u formatu PDF, priručnik za lokalizaciju, lista upita za klijenta, analiza poklapanja izvornika s prevodnom memorijom i projektni obračun.

Izvornik u formatu PDF

Sadržaj za lokalizaciju može varirati od raznih priručnika za upotrebu i brošura, koji mogu biti u štampanom ili elektronskom obliku, elemenata korisničkog interfejsa za prevođenje računarskih programa do sadržaja na vebsajtovima.

Za lokalizaciju takvog sadržaja obično se ne koriste uobičajeni programi za pisanje, kao što je na primer Microsoft Word. Međutim, formate takvih dokumenata CAT alati bez problema mogu učitati. Problem nastaje tokom rada u CAT alatu iz dva razloga. Prvo, CAT alati nemaju opciju pregleda prevoda u izvornom formatu za većinu nekonvencionalnih formata. Drugo, izvornik i prevod u CAT alatu podeljeni su u segmente, a za prevođenje prevodiocu je potrebno da ima kompletan tekst na uvid. Zato uvek treba tražiti izvornik u uobičajenim formatima, a to je najčešće format PDF.

Izvornik u formatu PDF izuzetno je važan i za prevođenje uputstva za upotrebu softvera ili uređaja sa softverom. U njemu moraju biti označeni elementi korisničkog interfejsa kako bi ih prevodilac razlikovao u tekstu. Uputstvo za upotrebu softvera ili uređaja sa softverom u formatu PDF treba tražiti i kada se prevode samo elementi korisničkog interfejsa jer se oni ne mogu prevoditi bez konteksta rečenica u kojima se nalaze.

Dokument s osnovnim informacijama o projektu na kojem radite

Prevodiocima je pre svega potreban spisak datoteka za CAT alat – datoteka za prevod, broj i vrsta prevodnih memorija, te broj i vrsta terminoloških baza – i spisak referentnih materijala. Česta greška u projektima prevođenja izmena i dopuna dokumenata jeste slanje prevodne memorije u kojoj se ne nalaze prethodno prevedeni segmenti istog dokumenta. Prevodilac ne može prevoditi novi sadržaj bez uvida u stari.

Takođe je izuzetno bitno navesti opšte podatke o klijentu, njegov vebsajt i asortiman proizvoda/usluga. Prevodiocima su potrebne i informacije o tome u kojoj se fazi projekat nalazi – da li je u pitanju prvi projekat prevođenja, projekat ponovnog prevođenja celog dokumenta ili pak projekat prevođenja izmena i dopuna dokumenta. Na kraju treba odrediti i napisati koje se vrste kontrole kvaliteta u namenskim prevodilačkim alatima rade, kao i datoteke koje je potrebno vratiti klijentu. U ovom dokumentu se mora jasno navesti i to da li se poklapanja od 100% i 101% pregledaju u CAT alatu.

Prethodno prevedeni tekstovi u formatu PDF

Prethodno prevedeni tekstovi u formatu PDF moraju se poslati ako se radi na projektu prevođenja izmena i dopuna dokumenata. Isto kao što je bitno poslati prevodnu memoriju s prethodno prevedenim dokumentom, tako je potrebno poslati i starije dokumente u formatu PDF.

Priručnik za lokalizaciju

Priručnik za lokalizaciju sadrži jezičke smernice za prevođenje. Najpoznatiji javno dostupan priručnik za lokalizaciju jeste priručnik za lokalizaciju kompanije Microsoft. Ovi priručnici mogu sadržati smernice za prevođenje elemenata korisničkog interfejsa, posebna pravopisna i gramatička pravila, informacije o stilu i načinu prevođenja dokumenata, informacije o ciljnoj publici, pravne informacije…

Lista upita za klijenta

Lista upita za klijenta obično je tabela u formatu Excel u kojoj se nalaze upiti o projektu prevodilaca koji su do tada radili na projektu. Osim popunjene tabele potrebno je poslati i praznu tabelu za nove upite. Upite u tabeli treba rasporediti prema projektima kako bi se prevodioci mogli brzo snaći u njoj.

Analiza i projektni obračun

Nijedan projekat lokalizacije ne treba počinjati bez analize i projektnog obračuna. Analiza je izveštaj iz CAT alata o stepenima poklapanja izvornika koji se prevodi s prevodnom memorijom. Projektni obračun je obračun broja reči pomnožen s procentom koji se dodeljuje svakom stepenu poklapanja. Projektni obračun daje brojku koja vam omogućuje da procenite potrebno vreme za prevod i ukupan broj reči koji će vam se platiti po dogovorenoj ceni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *