Saveti za lokalizaciju: prevođenje elemenata korisničkog interfejsa

U ovom tekstu navela sam osnovna pravila za prevođenje elemenata korisničkog interfejsa. Postoje opšta pravila a postoje i izuzeci od pravila. Zbog toga je pre početka rada na prevodu veoma važno da imate informacije o načinu prevođenja elemenata korisničkog interfejsa. Ako ih niste dobili, obratite se projektnom menadžeru ili naručiocu prevoda.

U najboljem slučaju za svaki element korisničkog interfejsa dobićete opis tog elementa (informacija o tome da li se radi o komandi, naslovu, prozoru…) i/ili dokument u PDF-u kao kontekst za elemente. U najgorem slučaju nećete dobiti ništa od navedenog.

Ne preporučujem vam da prihvatate projekat prevođenja spiska elemenata bez ikakvih drugih pomagala, pogotovo ako prevodite s engleskog jezika. Ako radite s agencijama i ako vam projektni menadžer pošalje upit za takav projekat, pre prihvatanja projekta najbolje je pitati da li ćete dobiti još nešto od dokumenata kao kontekstualnu pomoć. Naručioci i projektni menadžeri nekad jednostavno zaborave da su te informacije i dokumenti važni za prevođenje.

Osnovne informacije o prevođenju elemenata korisničkog interfejsa

U lokalizaciji postoje tri vrste prenosa elemenata korisničkog interfejsa: elementi se mogu prevesti, mogu se preneti formulom Izvornik (Prevod) i mogu se ostaviti na izvornom jeziku.

Ako se prevode ili ostavljaju na izvornom jeziku, elementi korisničkog interfejsa mogu se staviti pod navodnike ali i ne moraju i to nezavisno od toga da li su navodnici napisani u izvornom tekstu.

Ako su elementi korisničkog interfejsa podebljani u izvornom tekstu, a potrebno ih je preneti u prevod formulom Izvornik (Prevod), zagrade i prevod u zagradi obično ne treba da budu podebljani.

Prevođenje glagola

Prevođenje komandi u tekstu

Komande u elementima korisničkog interfejsa prevode se na jedan od dva načina u zavisnosti od toga kome je komanda upućena:

  • Ako je komanda upućena korisniku, prevodi se glagolom drugog lica množine.

Primer:

Press the Add users button to open a new window for adding users.

Pritisnite dugme „Dodajte korisnike“ da biste otvorili prozor za dodavanje korisnika.

Komanda je upućena korisniku a ne sistemu. Da je upućena sistemu, pritiskom na dugme sistem bi dodao novog korisnika. Iz konteksta se vidi da to nije slučaj.

Komande se obično prevode glagolom drugog lica množine kada je iz konteksta jasno da se komandom ne pokreće radnja programa.

  • Ako je komanda upućena sistemu, prevodi se glagolom drugog lica jednine.

Primer:

Press the Start Recording button to begin recording the procedure.

Pritisnite dugme „Pokreni snimanje“ da biste pokrenuli snimanje postupka.

Komanda je upućena sistemu jer se pritiskom na dugme pokreće snimanje.

  • Slični elementi koji se mogu prevesti na oba načina u zavisnosti od toga kome je komanda upućena.

Add a language (Dodajte jezik): naziv spiska jezika.

Korisnik pritiska ovo dugme da bi otvorio odeljak sa spiskom jezika. Korisnik zatim označava jezik i dodaje ga na drugi spisak. Komanda je upućena korisniku.

Add language (Dodaj jezik): komanda sistemu da doda jezik.

Korisnik pritiska ovo dugme kada označi jedan jezik na spisku. Komanda je upućena sistemu da doda jezik na drugi spisak.

Prevođenje komandi u naslovu

Ako se glagoli u komandama nalaze u naslovu poglavlja ili odeljka dokumenta, prevode se imenicom ili glagolom drugog lica množine nezavisno od toga kome je komanda upućena.

Primer:

Start recording

This chapter explains how to start recording a procedure.

Pokrenite snimanje / Pokretanje snimanja

U ovom poglavlju opisano je pokretanje snimanja postupka.

Prevođenje glagola u nazivu prozora

Glagoli u nazivu prevoda prevode se imenicom.

Primer:

Press the Show items button to open the Show items window.

Pritisnite dugme „Prikažite stavke“ da biste otvorili prozor „Prikaz stavki“.

Prevođenje pitanja u porukama sistema

Pitanja u porukama sistema obično se ne prevode rečcom ’da li’, već izrazom ’želite li da’.

Primer:

Do you want to save changes?

Želite li da sačuvate izmene?

Saveti za engleski jezik

U engleskom jeziku na elemente korisničkog interfejsa treba obratiti posebnu pažnju. Bez konteksta nekada nije jasno kome je komanda upućena, kao na primer u izrazu ’Select Data’. Engleski jezik dodatno komplikuje razumevanje kada je potrebno razlikovati imenicu od glagola: ’Backup’ se može prevesti kao ’Napravi rezervnu kopiju’, ’Napravite rezervnu kopiju’, ’Rezervna kopija’.

Dodatni materijali

Smernice za prevođenje kompanije Microsoft (izabrati jezik).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *