Uputstvo za pisanje radne biografije za prevodilačke agencije

U ovom tekstu se bavimo pisanjem radne biografije koju prevodilac šalje prevodilačkim agencijama. Uputstvo možete koristiti ako ste u potrazi za honorarnim poslom ili poslom sa punim radnim vremenom. Vodila sam računa da uključim sve podatke koji su specifični za saradnju sa prevodilačkim agencijama, kao i informacije prilagođene prevodiocima sa višegodišnjim iskustvom odnosno prevodiocima bez ili sa malo iskustva.

Podaci koji se moraju naći u svakoj radnoj biografiji

U zaglavlju navedite ime i prezime, pun naziv smera prevođenja i jednu ili više specijalizacija (najviše tri područja specijalizacije).

Ako radnu biografiju pišete na engleskom jeziku, možete koristiti dva glagola za područje specijalizacije: specialized in i specializing in. Prvi oblik koristite ako imate 5 ili više godina iskustva u prevođenju u određenoj oblasti, a drugi ako ste tek krenuli da se specijalizujete.

Zatim dodajte usluge koje pružate, na primer (usmeno/pismeno/audio-vizuelno) prevođenje, redaktura, lektura, redaktura mašinskog prevođenja i sl.

Podaci o dostupnosti su izuzetno važni prevodilačkim agencijama, a u njih spadaju broj reči koje možete prevesti za jedan radni dan od 8 časova (početnici: 1800–2000 reči; iskusni prevodioci: 2500–3000 reči), broj sati kad ste dostupni radnim danima (npr. 5–6 sati dnevno) i radno vreme.

Zatim slede kontakt podaci. Bitno je navesti broj telefona, imejl adresu, korisničko ime aplikacije za razmenu poruka (npr. Skype) ako je koristite, URL adresu profila na LinkedIn-u ili URL adresu veb-sajta ako ga imate.  

U odeljku za obrazovanje navedite godine početka i završetka studija, bilo da su to osnovne, masterske ili doktorske studije, naziv fakulteta i vaše zvanje.

Dodatni podaci za iskusne prevodioce

Pre pisanja radne biografije poželjno je da razmislite o tome na koji način se izdvajate na tržištu jezičkih usluga odnosno šta vas razlikuje od drugih prevodilaca sa višegodišnjim iskustvom.

Broj godina iskustva je jedna od najvažnijih informacija, pa je napišite odmah u zaglavlju, a možete je dodati i ispod zaglavlja.

Ispod spiska usluga koje pružate možete nabrojati vrste tekstova (knjiga) ili audio-vizuelnog sadržaja koje najčešće prevodite. Na primer, ako se bavite lokalizacijom, možete navesti da prevodite veb-sajtove, dokumentaciju i softver. Ako želite da suzite područje usmenog prevođenja, te podatke isto možete dodati u ovom odeljku.

U komercijalnom prevođenju naša jedinstvenost se ogleda i u podspecijalizacijama, za koje je potrebno izdvojiti poseban odeljak. Za svaku podspecijalizaciju možete navesti broj reči koje ste u okviru nje preveli.

Ako vam ugovori sa prevodilačkim agencijama / direktnim klijentima to dozvoljavaju, u sledećem bloku izlistajte krajnje klijente za koje ste prevodili vodeći računa da ne navodite preko kojih prevodilačkih agencija ste sa njima radili.

Dalje, napišite CAT alate u kojima znate da radite, posebno naglašavajući one za koje imate kupljenu licencu. Ovde možete dodati i potvrde o završenim obukama o korišćenju CAT alata.

Obuke u okviru kontinuiranog stručnog usavršavanja pokazatelj su vaše želje i truda da ulažete u sebe, te je poželjno da svaki iskusni prevodilac navede do tri obuke koje je nedavno završio, a koje su vezane za njegove (pod)specijalizacije.

Ako imate logotip, stavite ga u zaglavlje.

Podaci za prevodioce bez ili sa malo iskustva (do jedne godine)

Prevodioci početnici možda nemaju godine profesionalnog iskustva, ali to ne znači da ne mogu sastaviti kvalitetnu radnu biografiju. Vaš blok za obrazovanje će sadržati više detalja, poput naslova masterske i/ili doktorske teze, prevodilačkih kurseva koje ste polagali, vrste tekstova koje ste prevodili na fakultetu i volonterskih aktivnosti u kojima ste učestvovali za vreme studija.

Ako već sarađujete sa prevodilačkim agencijama, makar to bila i jedna prevodilačka agencija, navedite je u posebnom odeljku. Ako ste prevodili za direktne klijente, možete i njih dodati u ovaj blok. Obavezno navedite pozicije ako ste bili zaposleni u firmi.

Prevodioci koji su imali kurseve o korišćenju CAT alata na fakultetu treba da ih navedu u radnoj biografiji. Ako nemate licence, bitno je to istaći.

Možete nabrojati jezike koje koristite, čak i ako ne planirate da trenutno prevodite sa njih.

Na kraju, bilo kakav volonterski rad ili stručna praksa u vezi sa jezikom i prevođenjem od izuzetnog su značaja ako nemate iskustva u profesionalnom prevođenju, pa nemojte zaboraviti da ih ubacite u radnu biografiju.

Opšte napomene

Radna biografija mora da stane na jednu stranu formata A4. Ako ste početnik, povećajte font zaglavlja i naslova i povećajte razmak između odeljaka, a ako ste prevodilac sa iskustvom, podelite stranu vertikalno na dva dela. Izbegavajte samostalno navođenje bilo kakvih prideva. Usredsredite se na informacije koje dokazuju vaše veštine i vrline. Besplatne šablone radnih biografija možete naći u okviru paketa Microsoft Office i u programu Canva.

Kako prikupiti podatke za radnu biografiju?

Podatke za radnu biografiju možete prikupiti tako što ćete voditi evidenciju u programu Excel, a koja će za svakog klijenta sadržati vrste projekata, vrste prevedenih tekstova odnosno vrste angažmana kod usmenog prevođenja, broj prevedenih reči (beležite projekte koji sadrže preko 2000 reči) odnosno broj prevedenih sati kod usmenog prevođenja i područja (pod)specijalizacija.

Šta još možete dostaviti potencijalnom nalogodavcu uz radnu biografiju?

Uz radnu biografiju možete dostaviti prevodilački portfolio i/ili preporuke. Prevodilački portfolio sadrži kratke isečke prevedenih tekstova i on će vam biti koristan kad budete tražili zaposlenje nakon studija. U portfolio možete uneti proverene tekstove koje ste prevodili na fakultetu. I prevodioci sa iskustvom mogu napraviti portfolio, s tim što treba voditi računa o autorskim pravima.

Svaki prevodilac treba da stvori naviku da traži preporuke od klijenata. Ako ste početnik, za prva angažovanja možete poslati i preporuku klijenta koji se ne bavi prevođenjem ali je angažman bio povezan sa znanjem jezika, marketinga i sl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *