CAT alati: vodič za prevodioce

Šta je CAT alat?

CAT je engleski akronim koji označava computer assisted translation odnosno alat za računarski potpomognuto prevođenje. To je računarski program koji nam pomaže da brže i preciznije prevodimo.

Šta CAT alat nije?

CAT alat nije program za mašinsko prevođenje jer prevođenje u CAT alatu obavlja prevodilac, a ne mašina.

CAT alat se može povezati s programom za mašinsko prevođenje putem servera. U tom slučaju možete da podesite da li želite da mašina prevede ceo tekst umesto vas. A možete i da podesite CAT alat tako da samo daje predloge u onim slučajevima kada se rečenice iz izvornika ne nalaze u prevodnoj memoriji odnosno kada te rečenice niste prethodno preveli.

Komponente CAT alata

Svi CAT alati rade na isti način jer imaju iste osnovne komponente. CAT alati se razlikuju po softverskom okruženju tj. rasporedu i izgledu menija, prozora i drugih elemenata korisničkog interfejsa, te po složenosti funkcija.

Svaki CAT alat sastoji se od sledećih osnovnih komponenti:

 • komponenta za prevođenje;
 • komponenta za prevodne memorije;
 • komponenta za paralelizaciju;
 • komponenta za terminološke baze;
 • komponenta za mehaničku proveru kvaliteta prevoda;
 • komponenta za otkrivanje slovnih grešaka;
 • komponenta za izvoz u originalni format.

Komponenta za prevođenje

Komponenta za prevođenje omogućuje prevođenje. Najčešće se sastoji od tri prozora: prozora za prevođenje, prozora za prevodne memorije i prozora za terminološke baze.

Najviše mesta zauzima prozor za prevođenje koji je podeljen na dva dela. S leve strane je izvorni tekst, s desne strane je ciljni tekst.

Izvorni i ciljni tekst podeljeni su u segmente. Segmenti mogu odgovarati rečenicama, manjim pasusima, naslovima, podnaslovima, ćelijama u Excel tabeli…

Podela izvornog teksta u segmente naziva se segmentacija. Svaki alat automatizovano deli izvorni tekst koji ubacite u njega u segmente. Međutim, segmentaciju izvornog teksta možete promeniti i pre ubacivanja u alat, na primer, u alatu Notepad++. U nekim CAT alatima možete promeniti i podrazumevana pravila segmentacije.

Jedan izvorni segment i jedan prevodni segment nazivaju se prevodna jedinica.

Komponenta za prevodne memorije

Komponenta za prevodne memorije omogućuje nam da prethodno prevedene tekstove koristimo za prevođenje novog dokumenta.

Šta je prevodna memorija?

Prevodna memorija je baza segmentiranih izvornih i ciljnih tekstova. Prevod svakog segmenta zajedno s izvornim segmentom čuva se u prevodnoj memoriji, jedan pored drugog.

Prevodne memorije možete da dodajete, brišete i menjate. Možete i da uređujete svaku prevodnu memoriju posebno odnosno možete da brišete i menjate segmente u njoj.

Kako prevodna memorija radi?

Dok prevodite, alat automatizovano upoređuje izvorni tekst na kojem radite s prevodnom memorijom. Poređenje se vrši na nivou segmenata, a u nekim alatima, npr. u Tradosu, i na nivou delova segmenata.

Ako alat u prevodnoj memoriji pronađe poklapanje s izvornim segmentom koji trenutno prevodite, možete podesiti alat da automatizovano popuni prevodni segment sa sadržajem iz prevodne memorije. Međutim, ako u prevodnoj memoriji imate više prevoda jednog segmenta, bolje je ostaviti ovu opciju isključenom kako biste imali više kontrole nad procesom prevođenja.

U alat možete da ubacite praznu ili popunjenu prevodnu memoriju. Ako u alat ubacite praznu memoriju, za izvorne segmente neće biti pogodaka iz prevodne memorije. Ako u alat ubacite prethodno popunjenu prevodnu memoriju, ne morate da prevodite ceo tekst, već samo one delove koji nisu prethodno prevedeni.

Prevodnu memoriju možete da pretražujete. Alat automatizovano pretražuje prevodnu memoriju, ali je i vi sami možete pretraživati unošenjem reči ili izraza u polje za pretragu. Ručno pretraživanje prevodne memorije zove se konkordancija (engl. concordance).

Koje vrste poklapanja postoje?

Najčešće vrste poklapanja jesu poklapanja od 100%, 101%, 95–99%, 85–94%, 75–84%, 74–50%.

Poklapanje od 100%

Izvorni i ciljni segment na kojima trenutno radite u potpunosti odgovaraju izvornom i ciljnom segmentu iz prevodne memorije.

U sledećem primeru, I am a translator.Ja sam prevodilac. poklapanje je od 100%.

Izvorni tekst koji prevodite i prazno mesto za prevod

Prevodna memorija

My name is Milica. I am Milica. Ja sam Milica.
I am a translator. I am a translator. Ja sam prevodilac.

Poklapanje od 100% naziva se još i leverage match na engleskom jeziku.

Poklapanje od 101%

Kao i kod poklapanja od 100%, izvorni i ciljni segment na kojima trenutno radite u potpunosti odgovaraju izvornom i ciljnom segmentu iz prevodne memorije. Međutim, kod poklapanja od 101%, i izvorni i ciljni segment pre izvornog i ciljnog segmenta na kojima trenutno radite isti su kao odgovarajući izvorni i ciljni segment iz prevodne memorije.

U sledećem primeru, I am a translator.Ja sam prevodilac. poklapanje je od 101%.

Izvorni tekst koji prevodite i prazno mesto za prevod

Prevodna memorija

My name is Milica. My name is Milica. Zovem se Milica.
I am a translator. I am a translator. Ja sam prevodilac.

Poklapanje od 101% naziva se još i kontekstualno poklapanje odnosno na engleskom jeziku context match (CM), in-context (IC) match i in-context exact (ICE) match.

Delimično poklapanje

Delimično poklapanje može biti poklapanje od 99% do 1%.

Ako je poklapanje 95–99%, izvorni segment na kojem trenutno radite obično se razlikuje od izvornog segmenta iz prevodne memorije u pogledu interpunkcije, formatiranja ili nekoliko reči.

U sledećem primeru, I am a translatorJa sam prevodilac poklapanje je od 99%.

Izvorni tekst koji prevodite i prazno mesto za prevod

Prevodna memorija

My name is Milica. My name is Milica. Zovem se Milica.
I am a translator. I am a translator Ja sam prevodilac

Ostali nivoi delimičnog poklapanja su sledeći: 85–94, 75–84, 74–50. Prag za poklapanje obično je 50%, ali ga možete promeniti u alatu.

Šta je analiza izvornog teksta?

Analiza izvornog teksta za prevod jeste analiza stepena poklapanja izvornog teksta s prevodnom memorijom.

U analizi, pored svake vrste poklapanja (npr. 101%, 100%) nalazi se broj reči, karaktera i segmenata koji odgovaraju datom poklapanju. Osim poklapanja u analizu će biti uključen i broj segmenata koji se ponavljaju. Ako je alat povezan s programom za mašinsko prevođenje, videćete i analizu mašinskog prevoda (takvi segmenti su označeni skraćenicom AT ili izrazom automated translation).

Analiza vam pokazuje koliko je izvorni tekst za prevod sličan izvornom tekstu iz prevodne memorije. Međutim, na osnovu nje ne možete odrediti koliko vam je vremena potrebno da prevedete tekst.

Zato je uveden projektni obračun (engl. weghted word count), koji bi trebalo da odražava potencijalno vreme za prevod i količinu reči koja će biti plaćena. Broj reči za obračun izračunava se tako što se svakoj vrsti poklapanja odredi određeni procenat. Obračun se ne izračunava u alatu i procente možete da promenite.

U nastavku je primer projektnog obračuna.

Iz ovog obračuna možete videti da će za ovaj projekat trebati vremena kao da se prevodi 2566 reči bez prevodne memorije iako projekat sadrži 3237 reči.

Koje vrste prevodnih memorija postoje?

Prevodnu memoriju možete da ubacite u alat u obliku datoteke. A možete i da povežete alat s prevodnom memorijom na serveru. Većina alata imaju obe opcije, dok neki alati, poput alata Translation Workspace XLIFF Editor, imaju samo serversku prevodnu memoriju.

.tmx je standardizovani format datoteke prevodne memorije. Za datoteku prevodne memorije u nekim CAT alatima treba da napravite folder da biste je mogli koristiti. Ako nemate datoteku prevodne memorije, pravite prazan folder.

Komponenta za paralelizaciju

Paralelizacija (engl. alignment) jeste postupak poravnanja izvornog i ciljnog dokumenta za korišćenje u prevodnoj memoriji. Podrazumeva unos izvornog i ciljnog teksta koje alat segmentira. Prevodilac zatim proverava da li izvorni segmenti odgovaraju ciljnim. Ovaj postupak je obavezan prilikom pravljenja prevodne memorije od prethodno prevedenih tekstova i njihovih izvornika.

Komponenta za terminološke baze

Komponenta za terminološke baze omogućuje nam da pravimo i pretražujemo terminološke baze.

Šta je terminološka baza?

Terminološka baza je baza reči i/ili izraza i njihovih prevodnih ekvivalenata. Za razliku od prevodne memorije, terminološka baza ne sadrži segmente, već termine.

Termini mogu da se sastoje od koliko god reči želite.

Kako terminološka baza radi?

Kao i kod prevodne memorije, u alat možete ubaciti praznu ili popunjenu terminološku bazu.

Dok prevodite, alat automatizovano upoređuje izvorni tekst s terminološkom bazom. Ako se određeni termin nalazi u terminološkoj bazi, njegov prevod prikazaće se u malom prozoru za terminološke baze pored prozora za prevođenje.

Za razliku od prevodne memorije, alat ne ubacuje sâm nove reči u terminološku bazu. To morate uraditi ručno.

Terminološke baze možete da dodajete/brišete/menjate, a možete i da uređujete svaku terminološku bazu posebno.

Kod nekih alata, komponenta za terminološke baze nalazi se u sklopu alata, a u nekim slučajevima se radi o posebnom programu.

Koje vrste terminoloških baza postoje?

Terminološku bazu možete ubaciti u alat u obliku datoteke. Možete se i povezati s terminološkom bazom na serveru, na primer, s terminološkom bazom IATE.

.tbx je standardizovani format datoteke terminološke baze. Za datoteku terminološke baze u nekim CAT alatima treba da napravite folder da biste je mogli koristiti. Ako nemate datoteku terminološke baze, pravite prazan folder.

Komponenta za mehaničku proveru kvaliteta prevoda

Mehanička provera kvaliteta prevoda je provera kvaliteta prevoda koju izvršava alat. Kad je završi, dobijate izveštaj i na osnovu njega ispravljate prevod.

Komponenta za mehaničku proveru kvaliteta obično je u sklopu prozora za prevođenje.

Tokom mehaničke provere kvaliteta, alat, između ostalog, proverava sledeće aspekte kvaliteta prevoda:

 • provera ujednačenosti termina i izraza u prevodu,
 • provera da li postoje dupli razmaci,
 • provera da li pravopisni znakovi prevoda odgovaraju izvorniku,
 • provera da li prevedeni termini odstupaju od termina iz terminološke baze,
 • provera da li su brojevi i datumi odgovarajuće preneseni,
 • provera dužine segmenata ako postoji ograničenje.

Šta će alati uzeti u obzir za proveru i na koji način će proveru izvršiti određuje korisnik u podešavanjima. Na primer, možete da podesite da alat proverava da li se oba segmenta, izvorni i ciljni, završavaju tačkom.

Komponenta za otkrivanje slovnih grešaka

Rad komponente za otkrivanje slovnih grešaka (engl. spell checker) zasniva se na upotrebi rečnika određenog jezika. Alat proverava da li su reči određenog jezika ispravno napisane.

Kod ove provere treba biti obazriv jer alat u suštini proverava da li se reč nalazi ili ne nalazi u samom rečniku. Alat može označiti ispravno napisanu reč kao grešku jer se ta reč ne nalazi u njegovom rečniku. Nadalje, alat ne prepoznaje padeže. Zato je važno u rečnik stalno dodavati nove reči u svim padežima.

Komponenta za otkrivanje slovnih grešaka obično je u sklopu prozora za prevođenje.

Komponenta za izvoz u originalni format

Komponenta za formatiranje omogućuje nam da prevedeni dokument izvezemo u format izvornog dokumenta. Ako ste u alat ubacili, na primer, Power Point prezentaciju i preveli je, alat može da izveze prevod u tom istom formatu.

U najvećem broju slučajeva nećete morati da formatirate ciljni dokument. Jedino u slučaju da je prevod u nekim delovima znatno duži/kraći od izvornika, možda ćete morati da podesite formatiranje.

Prevođenje u CAT alatu   

Za rad u CAT alatu treba vam, najmanje:

 • tekst za prevod i
 • prevodna memorija: prazna ili popunjena.

Terminološka baza nije obavezna komponenta.

Strogo uzev, dokument možete da prevedete i bez prevodne memorije. Međutim, onda nema smisla prevoditi u CAT alatu jer biste sigurno želeli da sačuvate prevod u prevodnu memoriju za dalji rad.

Ako uz dokument za prevod ne zakačite prevodnu memoriju, moći ćete da izvezete dokument u format izvornog dokumenta, ali segmenti se neće sačuvati u prevodnoj memoriji.

Kako se prevodi tekst u CAT alatu: primer Tradosa

 • Možete ubaciti samo datoteku za prevod i pridodati mu prevodnu memoriju i terminološku bazu.
 • Možete napraviti projekat: folder u kojem se nalazi datoteka za prevod, prevodna memorija i terminološka baza; u projekat može dodavati više datoteka za prevod, možete menjati i brisati datoteke za prevod.
 • Možete otvoriti paket koji najčešće dobijate od prevodilačke agencije (paketi se ne mogu praviti u svim izdanjima Tradosa). Paket je pripremljena datoteka koji se sastoji od datoteke za prevod, prevodne memorije i terminološke baze. U pitanju je kompresovana datoteka, koju možete raspakovati i tako dobiti sve elemente paketa.

Prednosti i mane rada u CAT alatima

Prednosti rada u CAT alatima

 • Brže prevođenje uz upotrebu prevodnih memorija i terminoloških baza: neke rečenice prevešćete samo jednom, a sledeći put ćete ih samo pregledati.
 • Lakše pretraživanje prethodno prevedenih dokumenata preko prevodnih memorija: umesto da otvarate 10 Word dokumenata da biste pronašli neki izraz koji ste preveli u jednom od njih, otvorićete prevodnu memoriju, unećete izraz u polje za pretragu, a alat će ga sam pronaći.
 • Sistematizacija svih prethodnih dokumenata po prevodnim memorijama: npr. možete imati jednu prevodnu memoriju za prevođenje u oblasti građevinarstva, a jednu za prevođenje u oblasti mašinstva; možete napraviti jednu prevodnu memoriju samo s prevodima matične knjige rođenih.
 • Sistematizacija termina po terminološkim bazama: bilo koju terminološku bazu možete dodati bilo kom projektu, a rezultat toga je ujednačenost termina u svim dokumentima; ne treba zanemariti ni brzo pretraživanje terminološke baze i jasniji pregled termina.
 • Manji broj slovnih grešaka, dupliranih razmaka, razmaka posle tačke i ostalih tehničkih grešaka u prevodu.
 • Lakši timski rad, pogotovo ako radite u serverskim CAT alatima; lakša razmena dokumenata i termina.

Mane rada u CAT alatima

 • Rečenice su podeljene u segmente, što otežava prevođenje, pogotovo ako se niste navikli na rad u CAT alatima. Mnogo češće ćete morati da proveravate formatirani izvornik u Word-u, PDF-u ili nekom drugom formatu da bi prevod bio koherentan u celom dokumentu.
 • Ako prevodite dokument u formatima koji se koriste tokom pripreme za štampu, na primer, alatima InDesign i FrameMaker, nećete moći da pregledate ceo tekst nakon prevoda u tom originalnom formatu. Ti formati mogu da se otvore samo u pomenutim alatima, a oni su poprilično skupi.
 • Morate uložiti novac i vreme da naučite CAT alate ako želite da radite s njima. CAT alati su svake godine sve bolji i bolji. Kontinuirana edukacija je veoma važna.

Vrste CAT alata

CAT alata ima mnogo, ali se ugrubo mogu grupisati na osnovu nekoliko kriterijuma. Pomenuću dva najvažnija: cenu i mesto instalacije.

Podela CAT alata prema ceni

Ako CAT alate grupišemo prema ceni, neki CAT alati su besplatni, a neki se kupuju, dok neki imaju ograničene besplatne funkcije.

Besplatni CAT alati

Potpuno besplatni CAT alati jesu OmegaT, MateCat, SmartCat.

Prednost besplatnih CAT alata jeste to što ne morate da ulažete novac na početku karijere da biste naučili osnove računarski potpomognutog prevođenja.

U mane ovakvih CAT alata spadaju:

 • ograničenost funkcija, razna prilagođavanja nisu moguća;
 • potencijalna ugroženost poverljivih podataka;
 • ako želite da sarađujete s prevodilačkim agencijama, moraćete imati CAT alate koji se kupuju jer agencije ne koriste besplatne.

CAT alati koji se kupuju

Najpoznatiji alati koji se kupuju jesu SDL Trados, memoQ i Memsource. Svaki CAT alat koji se kupuje ima probnu verziju softvera koju možete koristiti najviše 30 dana.

Glavna prednost ovih CAT alata jeste to što imate pristup najnovijoj tehnologiji. Pored toga, zaštita podataka je na visokom nivou.

Trados i memoQ imaju trajnu licencu, što se dugoročno isplati.

S druge strane, Memsource se iznajmljuje. Plaćate određenu količinu novca svakog meseca da biste ga koristili. Ako radite za agenciju, agencija vam plaća licence.

CAT alati koji se kupuju s besplatnim ograničenim funkcijama

Pored probnih verzija, Memsource u ponudi ima i besplatnu ograničenu verziju. Pod ograničenošću podrazumevam da postoji određeni broj datoteka koje možete u svakom trenutku prevoditi. Ovakve verzije odgovaraju prevodiocima koji povremeno prevode u CAT alatu.

Podela CAT alata prema mestu instalacije

CAT alati se prema mestu instalacije dele na samostalne CAT alate, serverske CAT alate i kombinovane CAT alate.

Samostalni CAT alati

Samostalne CAT alate instalirate na svom računaru. Sve datoteke koje ubacujete u alat ubacujete preko računara i one ostaju na računaru.

Ovakvi alati imaju trajnu licencu, što znači da ih kupujete samo jednom.

Samostalni CAT alati su složeniji i trebaće vam više vremena da ih savladate. Uz takve alate obično se kupuju usluge podrške i održavanja. Ako te usluge ne kupite, tehničke probleme morate sami rešavati.

U njih spadaju SDL Trados i memoQ.

Serverski CAT alati

Serverski CAT alati nalaze se na serveru i pristupate im preko pregledača, kao što su Chrome i Mozilla. Datoteke u alat možete da ubacite preko računara ili preko usluga za skladištenje podataka, npr. Google diska. Datoteke koje prevedete ostaju na serveru, ali ih možete preuzeti na računar.

CAT alati na serveru imaju privremenu licencu, što znači da ih iznajmljujete na određeni period.

Serverski alati su jednostavniji i možete ih brže naučiti. Ako imate bilo kakav problem, nećete ga sami rešavati kao što je to slučaj sa samostalnim CAT alatima. Problem se obično desi na serveru, pa se morate obratiti korisničkoj podršci.

Ako imate slabiju internet vezu i računar slabijih karakteristika, može se desiti da ovi alati rade usporeno. Pored toga što u nekim slučajevima serverski alati imaju manje funkcija, kontrola nad određenim procesima i način pristupa datotekama mogu biti ograničeni.

Kombinovani CAT alati

Skoro svaki CAT alat danas kombinuje obe funkcionalnosti.

S jedne strane, imate prevashodno samostalne alate, kao što su Trados i memoQ. Ali ti alati imaju dodatnu mogućnost da se mogu povezati sa serverom. U tom slučaju datoteke za prevod, prevodne memorije i terminološke baze ne ubacujete preko računara, već ih preuzimate sa servera.

S druge strane imate prevashodno serverske alate, poput Memsource-a, koji imaju samostalnu verziju fizički vezanu za računar.

***

Hvala jednoj divnoj koleginici na sugestijama koje su upotpunile ovaj vodič.

Grupa CAT alati na Facebook-u

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *